• A-
  • A
  • A+
035935 21630

Energija a škit klimy

Krótke předstajenje managera za škit klimy a wobsahow projekta

Lube wobydlerki, lubi wobydlerjo, přemysłownicy a zastupjerjo towarstwow, lubi zajimowani,

rěkam Marcel Bellmann. Wot 1.oktobra 2023 sym w zarjedźe gmejny Radwor jako “manager za škit klimy” přistajeny. Što to woznamjenja? Što su ćežišća mojeho dźěła? Čehodla chcu na so skedźbnić? Wšo to chcu Wam rady skrótka rozjasnić.

Sym 34 lět stary a bydlu w Chrósće. Wot 2009 do 2012 sym na statnej studijnej akademiji w Budyšinje finančny management studował a sym po studiju hač před krótkim był projektowy nawoda energijoweje agentury Budyskeho wokrjesa. Tam sym sej mnoho wědy k temam energije přiswojił. Sym čłon wohnjoweje wobory Chróst a předsyda wohnjowoborneje sportoweje jednotki Chróst. Nimo toho sym wot lěta 2009 gmejnski radźićel we Wulkej Dubrawje. Serbšćinu nažel hišće njewobknježu, ale prócuju so, ju nawuknyć.

Moje nowe dźěłowe městno je na dwě lěće wobmjezowane a so w tutym času 100procentowsce wot Zwjazkoweho ministerstwa za hospodarstwo a škit klimy financuje. Gmejna Radwor ma ze mnu jako přistajenym móžnosć, hinak hač wjele druhich gmejnow, dźeń a wažniše mjezsobnje wotwisne temy energija a škit klimy strategisce, ale předewšěm tež aktiwnje sobu tworić.

Skrótka zjate, budu w přichodnych měsacach swojeho dźěła za teritorij gmejny tak mjenowanu “Bilancu energije a parnišćowych płunow” nastajić, potenciale za wobnowjomnych nošerjow energije zwěsćić a scenarije nastajić, kak móže zastaranje z energiju srjedźo a dołhodobnje w gmejnje Radwor wupadać. W tym zwisku budu so rozmołwjeć z relewantnymi akterami z gmejny, potajkim z wami. Wuslědk bilancy pokazuje potom, hdźe ma so w gmejnje jednać, zo by so gmejna móhła nastupajo energijowu změnu na polu miliny a ćopłoty strategisce kaž tež hospodarsce derje nastajić. Na tutym zakładźe zestaja so katalog naprawow. Při tym je wjesnjanostce a mi wosebje wažne, po móžnosći šěroki konsens z wšitkimi akterami gmejny docpěć.

Přeprošujemy tuž Was hižo nětko jara wutrobnje, so aktiwnje na procesu wobdźělić. Nawjazajće kontakt z nami, hdyž maće prašenja k temje energija a škit klimy. Snano maće tež ideje, kotre naprawy so w gmejnje Radwor zwoprawdźić hodźa. Tež za to sym Wam dźakowny. Na zakładźe mojeje dotalneje dźěławosće informuju Was tež rady k spěchowanskim programam za energetiske naprawy. K tomu zaplanuju sej kóždu wutoru a přeprošuju Was na “rěčnu hodźinu k energiji”. Prošu pak wo to, zo so k rěčnym hodźinam přizjewiće z pomocu mojich kontaktowych datow

kontakt

Gmejna Radwor

Marcel Bellmann

telefon: 035935 21639

mejlka: klima@radibor.de


Informacije k spěchowanskemu předewzaću

Titul

KSI: Management k škitej klimy a zdźěłanje integrowaneho koncepta k škitej klimy za gmejnu Radwor

Časowa doba:

01.10.2023 do 30.09.2025

Spěchowanske čisło

67K22448

Zaměr a wobsah předewzaća

Nastajenje koncepta k škitej klimy z naprawami za gmejnu Radwor a zaměstnjenje dołhodobneho managementa k škitej klimy w gmejnje

Link  k nošerjej projekta

Zukunft-Umwelt-Gesellschaft(ZUG) gGmbH

Narodna iniciatiwa k škitej klimy

Z narodnej iniciatiwu k škitej klimy nastorči a spěchuje Zwjazkowe knježerstwo z lěta 2008 mnohe projekty, kotrež přinošuja k zniženju emisijow parnišćowych płunow. Programy a projekty knježerstwa wobjimuja šěroki spektrum aktiwitow za škit klimy: wot wuwiwanja dołhodobnych strategijow hač ke konkretnej pomocy a inwestiwnym spěchowanskim naprawam. Tuta mnohotnosć zaruča dobre ideje. Narodna iniciatiwa k škitej klimy přinošuje zakótwjenju škita klimy na městnje. Z njeje profituja přetrjebarjo runje tak kaž předewzaća, komuny a kubłanišća.